AKTIVITY

Pracovisko je výukovou bázou pre pre-graduálnu a postgraduálnu edukáciu lekárov a stredných zdravotníckych pracovníkov. V rámci pôsobnosti nášho pracoviska boli organizačne i odborne zastrešené európske kongresy (EBA, EATB atď.)

Výskum

Na našom pracovisku sa zaoberáme klinickým výskumom nových terapeutických postupov liečby popálenín, testovaním liečebných účinkov nových topických a systémovo aplikovaných liečiv, vývojom nových metodík spracovania a aplikácie transplantátov tkanív a kultiváciou ľudských buniek in vitro v kultivačnom laboratóriu.

Centrálna tkanivová banka

Je pridruženým pracoviskom kliniky. Zabezpečuje odoberanie, testovanie, spracovanie, uskladnenie a distribúciu transplantátov tkanív a buniek ľudského pôvodu na základe vysokej kvality, účinnosti a bezpečnosti v súlade s najnovšími poznatkami lekárskej vedy. Vykonáva aj kultivácie buniek ľudského pôvodu pre účely transplantácie.

Slovenská nadácia na pomoc popáleným

V roku 1994 bola založená Slovenská nadácia pre liečbu popálených, vďaka čomu bolo možné podstatným spôsobom zlepšiť kvalitu a výsledky liečby pacientov, postihnutých popálením resp. omrzlinami.