2% Z DANE

Venujte 2% zo svojich daní pre Slovenskú nadáciu na pomoc popáleným

Popáleniny patria medzi najťažšie úrazy. Ich liečenie si vyžaduje nesmierne úsilie zo strany zdravotníckych pracovníkov, ale aj postihnutého a jeho rodiny. Klinika popálenín a rekonštrukčnej chirurgie FNsP Bratislava, pracovisko Ružinov, vznikla v roku 1987 ako druhé pracovisko pre liečenie popálenín na Slovensku a jediné v západnej polovici Slovenskej republiky. Jeho úlohou je poskytovať vysoko špecializovanú starostlivosť najmä o ťažké popáleninové úrazy detí aj dospelých. Každoročne liečime u nás okolo 350 pacientov, z toho asi 100 pacientov predstavujú deti do 15 rokov.

Počas devätnástich rokov existencie sa nám podarilo vybudovať pracovisko, ktoré je schopné poskytovať starostlivosť na dobrej európskej úrovni. Máme na to dobre vyškolený a práci oddaný tím lekárov a sestier, ale stále nám chýbajú potrebné prístroje. Starostlivosť o ťažké popáleninové úrazy je veľmi drahá. Liečenie jedného pacienta s popáleninami 60% povrchu tela stojí okolo 70 000€. Často len s mimoriadnym úsilím sme pre našich pacientov schopní zaistiť všetky liečivá a materiál potrebné k takejto liečbe.

Ako však všetci dobre vieme, naše nemocnice majú z roka na rok obmedzenejší prísun finančných prostriedkov a my máme veľké obavy z toho, že jedného dna našim pacientom nebudeme môcť poskytnúť náležitú starostlivosť. Z tohoto dôvodu sme zriadili už v roku 1992 Slovenskú nadáciu na pomoc popáleným, ktorej hlavným cieľom je pomáhať postihnutým deťom a dospelým s popáleninovými úrazmi a zaistiť prostriedky a podmienky pre ich liečenie, rehabilitáciu a návrat do spoločnosti. Okrem iných činností, ako je nákup špeciálnych prístrojov materiálu pre potreby kliniky, nadácia každoročne prispieva aj na letný tábor pre popálené deti.

Obraciame sa na Vás s dôverou, že podporíte naše snahy a prispejete s 2% zo svojich už zaplatených daní na činnosť našej nadácie. ĎAKUJEME!


  • Daňové priznanie k dani z príjmov FO typ A - stiahnuť
  • Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov - stiahnuť
  • Vyhlásenie zamestnanci 2% 2017 - stiahnuť
  • Pokyny 2 Percentá dane 2017 - stiahnuť


E-Mail: koller@ru.unb.sk
Telefónne číslo: +421 2 482 345 27

Naše číslo účtu ostáva rovnaké: 3634745112/0200,
VUB Banka, Mlynské Nivy, 829 90, Bratislava, BIC: SUBASKBX